GWO Taiwan News【Việt】GWO phỏng vấn Bộ trưởng Bộ ngoại giao về sự kiện ngày 18 tháng 5..專訪外交部長