เกี่ยวกับ GWO


ทั่วทุกมุมโลก

การไปทำงานในต่างประเทศเป็นหนทางแห่งความกล้าหาญที่ท้าทายความใฝ่ฝันของตนเอง ซึ่งก็เป็นแนวยุคใหม่ที่มีโอกาสให้การช่วยเหลือและเอื้อเฟื้อซึ่งกันและกันในต่างแดน


 ได้ให้ข้อมูลข่าวสารและการบริการ

ในด้านการงานชีวิตความเป็นอยู่และการศึกษาให้แก่เพื่อนแรงงานต่างชาติที่กำลังทำงานอยู่ที่ไต้หวันแล้ว

และคนที่อยากจะมาทำงานในไต้หวัน

เราปราถนาที่จะให้การดูแลและสนับสนุนเพื่อนแรงงานต่างชาติโดยผ่านผู้ที่อาศัยคนที่อยู่ในท้องถิ่น(ซึ่งหมายถึงคนต่างชาติที่ได้ย้ายถิ่นฐานมาอยู่ไต้หวันเป็นที่เรียบร้อยแล้ว)ทั้งคุ้มครองสิทธิของ

เพื่อนแรงงานต่างชาติแสดงความยินดีให้กับเพื่อนแรงงานต่างชาติที่ได้ให้การทุ่มเทในการทำงาน ได้ให้ความสำคัญถึงความหลากหลายของวัฒนธรรมที่ดีงามและเห็นถึงความสวยงามของความ

สามัคคีในหมู่คณะของเพื่อนแรงงานต่างชาติ


| หัวข้อการให้บริการ |

1.ให้สาระข่าวสารที่เกี่ยวกับด้านการทำงาน การศึกษาและชีวิตความเป็นอยู่ให้แก่เพื่อนแรงงานต่างชาติ

2.ส่งเสริมให้การสนับสนุนในด้านสิทธิมนุษยชนของเพื่อนแรงงานต่างชาติ

3.ให้คำปรึกษาและการบริการในด้านกฏระเบียบในการว่าจ้างเพื่อนแรงงานต่างชาติแก่นายจ้าง

4.ให้การส่งเสริมแก่หมู่คณะในด้านความเข้าใจและการแลกเปลี่ยนทางวัฒนธรรมของเพื่อนแรงงานต่างชาติ

5.การผลิต การจัดพิมพ์และการถ่ายทอดออกอากาศ สื่อข่าวสารที่เกี่ยวกับเพื่อนแรงงานต่างชาติ

6.รับหน้าที่ในการให้คำปรึกษาและกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับเพื่อนแรงงานต่างชาติ

7.ให้ความร่วมมือในการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมขององค์กรที่เกี่ยวข้องกับเพื่อนแรงงานต่างชาติ